De Preamsjongers

Historie

De totstandkoming van de PreamSjongers

Al jaren werd er door Knypsters gepraat over het starten van een Shantykoor. De populaire liedjes gingen er bij de Knypsters best in en overal kwam je de shantys tegen: dorpsfeesten, vakanties, culturele avonden, uitvoeringen etc. De shantykoren rezen als paddenstoelen uit de grond.

“Simmer 2000” kende ook veel culturele activiteiten waar shantykoren actief waren. Te noemen zijn b.v.: de Slachte Marathon maar ook het overweldigend optreden van vele tientallen Shantykoren in de Thialf hal. TV Fryslân heeft dit opgenomen en meerdere malen uitgezonden.

In De Knipe werd het sedert 2000 normaal dat er ook tijdens de optocht in zeemanskleding uitgedoste lieden shanty- en zeemansliederen naar voren brachten. Ik noem het Flora Shantykoor en The Odd Swallows uit Heerenveen en de Stuyvesant Sailers uit Wolvega. Vaak werden door aanwezige luister- en bewonderaars opmerkingen gemaakt zoals: Wat moai! Wêrom hawwe wy dat hjir net? Dat moasten wy hjir yn De Knipe ek ha! Velen waren wel enthousiast maar daar bleef het bij ……tot voorjaar 2003.

In De Knipe Oost staken enkele (oud) Kineanen de hoofden bij elkaar. Het korfballen werd door de leeftijd en blessures steeds moeilijker. En als het korfballen dan niet meer ging waarom dan niet met elkaar zingen. Het groepje wat januari/februari 2003 bijeen kwam bestond uit Uilke Haanstra, Anne Kramer, Jannie en Eppie de Groot en Jappie Koopmans. Het toeval wilde dat Kinea 21 maart een feestavond ( De Pats Boem Show) wilde organiseren. Alle teams kregen de opdracht om een optreden te verzorgen. Kinea 5 ( waar voornoemde personen deel van uit maakten) was er snel uit: Met elkaar zingen! Drie trekzak muzikanten werden aangetrokken en de liedjes Ameland, Five oh Clock in the morning en Fries om útens werden ingestudeerd. Er werd met veel enthousiasme gerepeteerd en de zang en show werd door aanwezigen en de jury op de feestavond zeer gewaardeerd. Het aanwezige jurylid en dj Theo Woudstra nodigde de groep gelijk uit voor een optreden tijdens de Knypster Merke. Het was wel duidelijk dat de stap naar een gemengd shantykoor was gezet.

In Knipe City vond een week later (27 maart) een heel andere happening plaats. Plaatselijk Belang hield haar jaarlijkse vergadering. Deze avond werd opgesierd met optredens van het Flora Shanty koor uit Heerenveen. Veel Knypsters werden enthousiast en Sietse Durkstra presenteerde zich als gastzanger. Er werd aan het eind van de avond massaal meegezongen en ook daar werden stappen gezet om in De Knipe te komen tot een shantykoor. Er kwamen 13 namen op papier en in de eerstvolgende De Compagnon werden liefhebbers opgeroepen zich te melden bij Wiebe de Bos en Roel Boonstra.

Beide initiatieven kwamen geheel los van elkaar tot stand en het had dus niet veel gescheeld of De Knipe had naast het dorpskoor twee shantykoren.

Nog dezelfde week werd er contact gezocht door de groep Kinea en de groep Plaatselijk Belang. Weer een week later kwamen Roel Boonstra, Eelkje van der Meer, Uilke Haanstra, Jappie Koopmans en Jannie de Groot bijeen. Zij waren het snel eens: Er moest getracht worden om tot één koor te komen. Er werd overlegd met beide achterbannen en 6 mei 2003 werd ten huize van Eelkje van der Meer en Robert Jan Nawijn het besluit tot een gezamenlijke aanpak genomen. De commissie bestond uit Eelkje van der Meer, Roel Boonstra, Wiebe de Bos, Sietse Durkstra, Jannie de Groot en Jappie Koopmans.

Een aantal doelstellingen werden geformuleerd zoals:

  • gemengd koor met een aantal muzikanten
  • wille en sjonge
  • lichte vlotte meezingers
  • per jaar ca. 20 oefenavonden en een aantal optredens
  • minimaal aantal koorleden 25
  • voorlopige oefenavond maandagavond

Actiepunten van de commissie waren o.a. het zoeken en benaderen van een leider/dirigent en muzikanten. Ook werd besloten om contact op te nemen met het dorpskoor. Dit gebeurde begin juni 2003. Bij dit gesprek waren aanwezig: de heer Eisma en mevr. Schram van het Dorpskoor en Eelkje van der Meer, Jannie de Groot en Jappie Koopmans van de PreamSjongers. Duidelijk werd gesteld dat er geen concurrentie bedoelingen waren maar dat het verschil duidelijk zat in het genre van liedjes en de doelstellingen. Het gesprek was verhelderend en positief.

18 Juni werd de oprichting van de PreamSjongers en de Try Out in september in De Compagnon aangekondigd.

Simone Blankman werd als muzikaal leidster en de trekzak muzikanten Anneke en Jelle Heida uit Terwispel, Joh Antje Heida uit Hoornsterzwaag werden bereid gevonden het koor te begeleiden.

29 September vond in Noppes – het clubhuis van Kinea – de Try Out plaats. Er werd tekst en uitleg gegeven van de totstandkoming en de plannen voor de naaste toekomst. Zangteksten werden uitgedeeld en er werd met veel enthousiasme gezongen. Er ontstond vrij snel een zeer gezellige sfeer. In totaal meldden zich die avond gelijk 25 personen aan. De Try Out was geslaagd!

Tijdens de Knypster Merke zong Kinea 5 op de afsluitende feestavond twee liedjes (It’s five o’ clock in the morning en Fries om útens) en voor het derde liedje (Ameland) werd de groep uitgebreid met de andere koorleden. De Knipe kende vanaf dat moment de PreamSjongers. Een lang gekoesterde wens was in vervulling gegaan.

20 Oktober 2003 was de eerste echte repetitieavond. Daarna werd er één keer in de twee weken geoefend. Ook na afloop van de repetitietijden werd er door de aanwezigen vaak nog lang nagezongen en nagepraat.

In december 2003 was het eerste optreden van de PreamSjongers tijdens de jaarlijkse feestavond van de Ondernemersvereniging en de VVV in café De Knyp. Het jaar werd afgesloten met een gezellige kerstavond waarbij ook de partners waren uitgenodigd.

De eerste ledenvergadering (26 januari 2004) werd door de commissie voorbereid. Het aantal leden was ondertussen aardig gegroeid en het nog te vormen bestuur werd geadviseerd het maximaal aantal leden op 40 te stellen. De vergadering ging akkoord met het voorstel van de commissie om de volgende personen te benoemen in het bestuur: Jappie Koopmans voorzitter, Ineke van Burum secretaris, Janneke Kramer penningmeester, Hilda Tellinga lid zangcommissie, Sietse Durkstra lid technische commissie.

De Knipe is weer een vereniging rijker. De PreamSjongers laten van zich horen!

Jappie Koopmans (†)