De Preamsjongers

Optreden Gurbe Douwstra 2020 / Nij Brongergea Tsjerke, De Knipe